Wskazówki dla Autorów

1. „Roczniki Dobromiejskie" są recenzowanym czasopismem naukowym o charakterze regionalnym. W „Rocznikach" zamieszczane są materiały źródłowe i artykuły dotyczące Dobrego Miasta i okolic oraz inne prace osób związanych z Dobrym Miastem. Do druku przyjmowane są także recenzje oraz materiały kronikarskie i wspomnieniowe.

2. Artykuły do kolejnych numerów należy nadsyłać do Redakcji w wersji elektronicznej oraz w formie wydruku komputerowego do końca grudnia.

3.Prace składane przez Autorów powinny być napisane czcionką Times New Roman, wielkość 12 pkt., interlinia 1,5. Akceptowane formaty pliku tekstowego: doc, docx, odt, rtf.

4.Przypisy w tekście należy zamieszczać na dole strony i numerować w sposób ciągły. Należy je sporządzać według poniższych wzorów:

M. Mrozowski, Media masowe: władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001, s. 135.

J. Kaczmarek, Bezpieczeństwo nowej Europy, „Myśl Wojskowa" 1997, nr 2 (259), s. 162.

T. P. Gruczniewa, Stan zakażenia wirusem HIV w obwodzie kaliningradzkim i program przeciwdziałania, w: Bezpieczeństwo człowieka w środowisku lokalnym, red. W. Ciczkowski, Olsztyn 1999, s. 494.

5.Obcojęzyczne wtrącenia, sentencje itp. należy pisać kursywą (casus, Sanctissimi Salvatoris et Omnium Sanctorum). Cytaty, bez względu na język oryginału, należy brać w cudzysłów: „Ipsum autem Prelatum eiusdem Collegii iam pretactum ob Reverenciam dignitatum que sunt in nostra Ecclesia Kathedrali alio nomine vocari censuimus videlicet Primicerium eiusdem Collegii".

6.Materiał graficzny (zdjęcia, rysunki) powinien być przygotowany w programach pracujących w środowisku MS WindowsTM w rozdzielczości 600 dpi i dostarczony w formie osobnych plików. Przewidywane miejsce ilustracji należy zaznaczyć na marginesie pracy (nie należy włączać materiału ilustracyjnego w tekst). Podpisy pod ilustracjami oraz wykaz źródeł, z których pochodzą, należy sporządzić w postaci osobnego spisu.

7.Do zgłaszanego tekstu należy załączyć notę o autorze przygotowaną według schematu: imię i nazwisko, rok urodzenia, ukończone studia oraz uzyskane stopnie i tytuły naukowe (z podaniem dat i tytułów bronionych prac), przebieg pracy zawodowej, przynależność do stowarzyszeń i organizacji oraz pełnione w nich funkcje, ważniejsze publikacje i inne osiągnięcia.

8.Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji redakcyjnej.

9.Prawa autorskie przechodzą na Wydawcę.

10.Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca.